Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COEMAN CREATIONS bvba 2018

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 6 weken geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de schriftelijke (brief, fax, e-mail) aanvaarding door de Klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard. Bij aanvaarding van de offerte wordt de Klant geacht onderhavige algemene voorwaarden integraal te kennen en te hebben aanvaard.

Artikel 2
– Prijs Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en btw. Tenzij anders vermeld, voorzien onze prijzen geen kosten voor het transport naar een andere plaats dan de zetel van onze firma. Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de Klant wordt afgesproken, dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.
Prijsherziening bij aannemingswerken: Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. Wijzigingen en meerwerken: Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen. Veiligheidscoördinatie: Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. 


Artikel 3
- Betaling Onze facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen vanaf de factuurdatum. Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8,5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling. Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. Eventuele betwistingen van facturen dienen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. 


Artikel 4
- Onvoorziene omstandigheden Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking. 


Artikel
5 - Leveringstermijn Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd. Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen. Vertragingen in de levering van de goederen die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn zullen geen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding indien de Klant minstens 24 uur op voorhand werd verwittigd van het uitstel. Een vergoeding van 10% van de aankoopprijs bij vertraging zonder verwittigingen van onzentwege, is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de Klant. 


Artikel 6
- Ontbinding Als de Klant geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 25% van de niet nagekomen bestelling. Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde materialen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, dan zal de Klant ertoe gemachtigd zijn bij ons een gelijkwaardig bedrag te vorderen.


Artikel 7
Overdracht van de risico’s De overdracht van de risico's gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden. De Klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden. 


Artikel 8
– Controle van de geleverde goederen De Klant is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen na ondertekening van de bestelbon, de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd. 


Artikel 9
- Waarborgen Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de Klant de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering. Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren. Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek. Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de Klant. 


Artikel 10
- Eigendomsvoorbehoud In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de Klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de Klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de Klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan. Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft. 


Artikel 11
– Betonspecifieke opmerkingen Vergunningen voor het plaatsen van de betonpompen op de openbare weg worden altijd door de Klant zelf voorzien. Coeman Creations bvba levert enkel maatwerk. Hierdoor kunnen minieme afwijkingen bestaan tussen de diverse geleverde goederen. De Klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding vorderen en aanvaardt het maatwerk in zijn bestaande toestand, uiteraard voor zover de functie van het geleverde goed niet in het gedrang komt. Coeman Creations bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor scheuren of barsten in het beton ten gevolge van slecht geleverd beton door derden, door weersomstandigheden of door manipulaties/handelingen aan de geleverde producten door derden. Kleine barstjes (‘haar- en krimpscheuren’) in het beton ten gevolge van het ‘zetten’ van het meubilair na plaatsing is mogelijk (en normaal) en geeft geen aanleiding tot prijsvermindering, zolang de stevigheid en stabiliteit van het meubilair intact blijven (beton kan namelijk krimp/kruip vertonen). De Klant is ervan op de hoogte dat er kleurverschillen en varianten in structuur mogelijk zijn in de betonoppervlakten en dat hierop geen enkele schadevergoeding kan verhaald worden, gezien dit eigen is aan beton. Behoudens specifieke vraag van de Klant wordt het beton in klassieke ‘betonkleur’ (grijs) geleverd, zonder toevoeging van pigmenten/kleurstoffen. Behoudens specifieke vraag van de Klant zijn de geleverde betonstukken niet met een coating of enig beschermmiddel behandeld. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen van kwaliteitseisen worden gegeven met betrekking tot het beton, kan Coeman Creations bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. Beton dient -na plaatsing- behandeld en onderhouden te worden bij voorkeur met een product op basis van lijnzaadolie. Coeman Creations bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld bij plekvorming door behandeling van het beton met een (verkeerd) product door de Klant na de levering: bijtende en zuurhoudende producten beschadigen namelijk de oppervlakte van beton.


Artikel 12 - Algemene technische voorwaarden bij plaatsing
De lokalen waar de levering en plaatsing gebeuren, dienen als volgt te zijn: - droog, vorstvrij, regen- en winddicht; - gereinigd, vlak en vrij, zodat geen enkel obstakel een vlotte plaatsing kan verhinderen; - voldoende verlicht. Bouwkundige delen dienen vlak, loodrecht of waterpas te zijn en vrij van opbouwleidingen of andere hinderlijke voorwerpen. De Klant dienst Coeman Creations bvba vooraf te verwittigen indien er gevaar bestaat voor het beschadigen van leidingen en de exacte ligging van deze aan te duiden. Als de vloerbekleding (bv. vasttapijt, parket) of muur dient beschermd te worden, is dit ten laste van de Klant. Coeman Creations bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de onder- boven- of verticale constructie waarop of waaraan Coeman Creations bvba haar werken dienen aan te sluiten. De plaatsing gebeurt rechtstreeks aan bestaande constructies die voldoende stevig moeten zijn, bijkomende versterkingen en/of constructies zijn niet in onze prijs voorzien. Slecht functioneren of schade als gevolg van onvoldoende stevigheid van 'structuur' vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Artikel 13
– Taksen Alle rechten, belastingen en taksen van welke aard ook en onafgezien van het ogenblik van het ontstaan van dergelijke rechten, taksen of belastingen en die betrekking hebben op de uitvoering van het contract, zijn uitsluitend ten laste van de Klant. 


Artikel 14
– Beperking van aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de Verkoper, voorzover die inzake is, wordt in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de contractuele waarde van de gebrekkige producten. 


Artikel 15
– Verzekeringen De Klant verbindt er zich toe een "ALLE BOUWPLAATS RISICO’S" (ABR) af te sluiten. De Verkoper levert haar goederen en prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de door de Klant afgesloten verzekering, en waarbij elke schade aan het bouwwerk, de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt zijn. De Klant verbindt er zich eveneens toe een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarbij de dekking uitgebreid wordt tot de onderaannemers en tot de leveranciers van materialen. De Klant verbindt er zich toe de Verkoper te vrijwaren indien de dekking, voorzien door de hierboven vermelde polissen, onvoldoende blijkt te zijn. 


Artikel 16
– Veiligheid De Klant dient de nodige voorzorgen te nemen om de levering in veilige omstandigheden te laten verlopen. Bij de enkele levering van beton of andere producten beperkt de verantwoordelijkheid van de Verkoper zich tot deze van leverancier van producten. Bij de uitvoering door de Verkoper van werkzaamheden op de werf gebeuren deze onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van de Klant of zijn aangestelde. Beton is een irriterend product wat risico’s inhoudt op brandwonden, irritaties, allergieën, enz. De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het noodzakelijk is bij het verwerken en behandelen van de door de Verkoper geleverde producten beschermende kledij te dragen (veiligheidshandschoenen, laarzen, bril, aangepaste werkkledij, …) waardoor rechtstreeks contact tussen het lichaam en het product wordt vermeden. In geval van accidenteel rechtstreeks contact met delen van het lichaam, dienen de producten onmiddellijk middels overvloedige spoeling en reiniging te worden verwijderd en dient altijd een geneesheer te worden geraadpleegd. 


Artikel 17
- Geschillen Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de Verkoper bevoegd. Indien de Klant een "consument" is in de zin van het artikel 1, 2° van het wetboek van economisch recht, zal deze naar de rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper verwijzen, als enige bevoegden. Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres: http://www.bouwverzoening.be